fbpx

Diagnoza dorosłych

Diagnoza jest procesem prowadzącym do analizy i oceny różnych aspektów funkcjonowania, możliwości lub charakterystyk danej osoby. W zależności od celu diagnozy (czyli tego, po co diagnozujemy) wyróżniamy:

  1. diagnozę psychologiczną - ukierunkowaną na ocenę funkcjonowania poznawczego i emocjonalno- społecznego oraz rozpoznanie ewentualnych trudności lub zaburzeń; w jej skład zazwyczaj wchodzi diagnoza intelektu, osobowości, dokładny wywiad i w zależności od potrzeb inne metody (może przybrać formę diagnozy nozologicznej i/lub funkcjonalnej);
  2. diagnozę neuropsychologiczną - prowadzącą do oceny sprawności poszczególnych funkcji poznawczych (pamięć, mowa, koncentracja uwagi, myślenie, spostrzeganie), co umożliwi określenie kierunku ewentualnej rehabilitacji neuropsychologicznej;
  3. diagnozę predyspozycji zawodowych - określającą mocne i słabe strony, temperament, style radzenia sobie w różnych sytuacjach i kierunki rozwoju osobistego.
  4. Możliwe jest również wykonanie diagnozy jedynie określonego aspektu - np. diagnoza intelektu, osobowości lub temperamentu.

Efektem diagnozy jest informacja zwrotna w postaci dokumentu - opinii, w której w zrozumiały sposób przekazane są główne wnioski z badania. Opinia ta jest przekazywana podczas końcowego spotkania z psychologiem-diagnostą, który omawia z klientem wyniki i odpowiada na pytania.