fbpx

Regulaminy

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Esperi

 1. Organizujący szkolenia

  1. Szkolenia organizuje Centrum Wspierania Rozwoju Esperi z siedzibą przy ul. Jara 7d/8, 02-988 Warszawa.
 2. Szkolenia

  1. Centrum Wspierania Rozwoju Esperi organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie internetowej esperi.pl/szkolenia
 3. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej esperi.pl.
  2. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi).
  3. Po upływie terminu określonego w pkt. 2 zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Centrum Wspierania Rozwoju Esperi oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w określonej wyżej formie
 4. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Centrum Wspierania Rozwoju Esperi mailowo.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
  3. W przypadku otrzymania przez Centrum Wspierania Rozwoju Esperi oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot opłaty za szkolenie pomniejszonej o 50% co stanowi koszty poniesione przez Centrum Wspierania Rozwoju Esperi w związku z organizacją szkolenia.
  4. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.
 5. Zmiany terminu szkolenia

  1. W przypadku odwołania szkolenia przez Centrum Wspierania Rozwoju Esperi, według wyboru Zamawiającego, Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
  2. Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia.
  3. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując pełny zwrot wpłaconej opłaty za szkolenie bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.
 6. Ceny szkoleń i warunki płatności

  1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka). Nie obejmują kosztów zakwaterowania.
  2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
  3. Zamawiający uiszcza pełną opłatę za szkolenie w momencie przesyłania formularza zgłoszeniowego poprzez serwis płatności online PayPal lub przelew bankowy.
  4. Brak uiszczenia opłaty w terminie 3 dni roboczych stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Centrum Wspierania Rozwoju Esperi do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.
 7. Rabaty

  1. Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki.
  2. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
  3. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
  4. W przypadku szkoleń dedykowanych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.
 8. Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Centrum Wspierania Rozwoju Esperi nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
  2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Centrum Wspierania Rozwoju Esperi.
 9. Prawa autorskie

  1. Wszystkie szkolenia dostępne w Centrum Wspierania Rozwoju Esperi są chronione prawem autorskim.
  2. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)
 10. Reklamacje

  1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.