fbpx

Regulaminy

Regulamin obozu terapeutycznego

I. Organizator

 1. Obóz terapeutyczny dalej zwany obóz organizuje Centrum Wspierania Rozwoju Esperi z siedzibą przy ul. Jara 7d/8, 02-988 Warszawa.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa na obóz należy przesłać do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej www.esperi.pl.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem obozu (liczy się data wpływu zgłoszenia do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi).
 3. Po upływie terminu określonego w pkt. 2 zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z  Centrum Wspierania Rozwoju Esperi oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w określonej wyżej formie.

III. Prawa uczestnika obozu

Każdy z uczestników obozu ma prawo do:

 1. Korzystania z zajęć przewidzianych w programie obozu w zakresie dostosowanym do własnych umiejętności, samopoczucia i stanu zdrowia.
 2. Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku w sposób określony przez terapeutów i pod ich nadzorem.
 3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy terapeutów Centrum Wspierania Rozwoju Esperi i Kierownika Obozu.
 4. Kontaktu z rodzicami/opiekunami w wyznaczonych porach.
 5. Przyjmowania gości w czasie obozu po uprzednim uzgodnieniu wizyty i czasu jej trwania z Kierownikiem Obozu.

IV. Obowiązki uczestnika obozu

Uczestnik obozu zobowiązuje się do:

 1. Okazywania szacunku i kultury innym uczestnikom oraz kadrze obozu i ośrodka.
 2. Przestrzegania ustalonego harmonogramu dnia obozu.
 3. Przestrzegania zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie jak również regulaminie ośrodka, w których odbywa się obóz.
 4. Stosowania się do poleceń Kierownika Obozu i terapeutów zarówno w czasie zajęć jak i w czasie wolnym.
 5. Bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez cały czas pobytu na obozie.
 6. Nieopuszczania terenu ośrodka samodzielnie. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w zorganizowanych grupach pod nadzorem terapeutów.
 7. Nieoddalania się od grupy podczas zajęć/wycieczek poza teren ośrodka.
 8. Przestrzegania ciszy nocnej i przebywania w swoim pokoju w godzinach od 21.00 do 7.00.
 9. Dbania o wyposażenie ośrodka, w którym odbywa się obóz.
 10. Dbania o higienę osobistą i czystość ośrodka, w którym odbywa się obóz.

Na obozie bezwzględnie zakazane jest:

 1. Używanie wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych. Wszelkie kwestie sporne i konflikty powinny być zgłaszane terapeutom w celu ich rozwiązania z poszanowaniem praw każdego uczestnika.
 2. Przywłaszczanie lub niszczenie cudzych rzeczy lub wyposażenia ośrodka.
 3. Posiadanie lub spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających; posiadanie i palenie papierosów.

V. Zobowiązania rodzica/opiekuna uczestnika

 1. Rodzic/opiekun uczestnika zobowiązany jest do przekazania Centrum Wspierania Rozwoju Esperi wszelkich informacji medycznych i terapeutycznych dotyczących uczestnika, w tym, w szczególności o zachowaniach trudnych (agresywnych, autoagresywnych, czy możliwości samowolnego oddalenia się itp.).
 2. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do wskazania Centrum Wspierania Rozwoju Esperi danych kontaktowych (numer telefonu i adres poczty elektronicznej), pod którymi będzie dostępny do kontaktu w sprawach dotyczących uczestnika w czasie trwania obozu.
 3. Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zastrzega sobie prawo do uzależnienia kwalifikacji uczestnika na obóz od uprzedniej konsultacji z udziałem uczestnika i rodzica/opiekuna, przedstawienia odpowiedniej dokumentacji i zaświadczeń, co do przebiegu dotychczasowej terapii uczestnika. Konsultacja jest dodatkowo płatna zgodnie z aktualnym cennikiem Centrum Wspierania Rozwoju Esperi.
 4. Rodzic/opiekun akceptuje fakt, iż uczestnicy, u których możliwe jest wystąpienie zachowań trudnych mogą uczestniczyć w obozie wyłącznie po wykupieniu opcji dodatkowej opieki asystenta cienia zgodnie z aktualnym cennikiem Centrum Wspierania Rozwoju Esperi.
 5. Rodzic/opiekun uczestnika, co do którego nie wykupiono opcji dodatkowej asysty asystenta cienia wyraża zgodę na pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia asystenta cienia zgodnie z cennikiem Centrum Wspierania Rozwoju Esperi, jeżeli w trakcie trwania obozu okaże się ona konieczna z uwagi na zachowania trudne lub niesamodzielność uczestnika. O konieczności dodatkowej asysty rodzic/opiekun zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie niewyrażenia zgody na zapłatę dodatkowych kosztów, rodzic/opiekun zobowiązuje się odebrać uczestnika z obozu w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia o potrzebie dodatkowej asysty.
 6. Rodzic/opiekun uczestnika oświadcza, że wyraża zgodę na zastosowanie techniki przytrzymania w celu powstrzymania zachowań agresywnych uczestnika.
 7. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego odbioru uczestnika z obozu w sytuacji:
  1. choroby uczestnika, która uniemożliwia lub utrudnia mu pobyt na obozie;
  2. gdy w ocenie Kierownika Obozu zachowanie uczestnika obozu zagraża jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób. Decyzja Kierownika Obozu w tym zakresie będzie podejmowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach i jest ostateczna;
  3. uczestnik odmawia przyjmowania leków, do których przyjmowania jest zobowiązany zgodnie z przekazanymi przez rodzica/opiekuna wskazówkami lekarza.
 8. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do pokrycia wszystkich szkód spowodowanych przez uczestnika, w tym uszkodzeń wyposażenia ośrodka czy rzeczy innych uczestników.
 9. Rodzic/opiekun akceptuje fakt, iż opłata uiszczona za uczestnictwo w obozie nie podlega w żadnym przypadku zwrotowi.

VI. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

 1. Rezygnację z uczestnictwa w obozie należy zgłosić w Centrum Wspierania Rozwoju Esperi mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia obozu (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty po potrąceniu kwoty zadatku stanowiącej koszty poniesione przez Centrum Wspierania Rozwoju Esperi w związku z organizacją obozu.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie przez Zamawiającego później niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia obozu lub nie wzięcia udziału w obozie, Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za obóz.

VII. Odwołanie lub zmiana terminu obozu

 1. W przypadku odwołania obozu przez Centrum Wspierania Rozwoju Esperi, według wyboru Zamawiającego, Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi obóz w innym wskazanym przez siebie terminie.
 2. Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu obozu o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem obozu.
 3. Zamawiający wypadku określonym w pkt. 2 może zrezygnować z uczestnictwa w obozie uzyskując pełny zwrot wpłaconej opłaty za obóz bez obowiązku pokrycia kosztów obozu.

VIII. Ceny obozu i warunki płatności

 1. Cena obozu obejmuje: pobyt uczestnika na obozie, koszt wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
 2. Cena obozu podana jest w złotych polskich i znajduje się na stronie internetowej www.esperi.pl/cennik
 3. Zamawiający uiszcza zadatek w wysokości 500zł w momencie przesyłania formularza zgłoszeniowego poprzez serwis płatności online PayPal lub przelewem bankowym w ciągu 7 dni roboczych.
 4. Pozostałą kwotę Zamawiający uiszcza najpóźniej na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia obozu.
 5. Brak uiszczenia opłaty w terminach podanych w pkt. 3 i 4 stanowi domniemaną rezygnację z uczestnictwa w obozie i upoważnia Centrum Wspierania Rozwoju Esperi do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Centrum Wspierania Rozwoju Esperi nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Centrum Wspierania Rozwoju Esperi.

X. Udostępnianie wizerunku dziecka

 1. Zgodnie z art.81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas obozu terapeutycznego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w czasie pobytu dziecka na obozie terapeutycznym organizowanym przez CWR Esperi. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać umieszczony na stronie internetowej oraz w materiałach promujących ośrodek.
 2. Powyższą zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie można przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby CWR Esperi.

XI. Reklamacje

 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące obozu w formie pisemnej do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia obozu.