fbpx

Regulaminy

Regulamin Treningu Umiejętności Społecznych

 1. Organizator

  1. Trening Umiejętności Społecznych dalej zwany TUS organizuje Centrum Wspierania Rozwoju Esperi z siedzibą przy ul. Jara 7d/8, 02-988 Warszawa.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa

  1. Zgłoszenie uczestnictwa w TUS należy przesłać do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej www.esperi.pl.
  2. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem TUS (liczy się data wpływu zgłoszenia do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi).
  3. Po upływie terminu określonego w pkt. 2 zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z  Centrum Wspierania Rozwoju Esperi oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w określonej wyżej formie.
 3. Prawa uczestnika TUS

Każdy z uczestników TUS ma prawo do:

  1. Korzystania z zajęć przewidzianych w programie treningu w zakresie dostosowanym do własnych umiejętności, samopoczucia i stanu zdrowia.
  2. Korzystania z urządzeń znajdujących się w ośrodku w sposób określony przez terapeutów i pod ich nadzorem.
  3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy terapeutów Esperi.
 1. Obowiązki uczestnika TUS

Uczestnik TUS zobowiązuje się do:

  1. Okazywania szacunku i kultury innym uczestnikom oraz terapeutom.
  2. Przestrzegania ustalonego harmonogramu dnia.
  3. Przestrzegania zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Stosowania się do poleceń terapeutów zarówno w czasie zajęć jak i w czasie wolnym.
  5. Bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez cały czas pobytu na treningu.
  6. Dbania o wyposażenie ośrodka, w którym odbywa się Trening.
  7. Dbania o higienę osobistą i czystość ośrodka, w którym odbywa się Trening.

Na TUS bezwzględnie zakazane jest:

  1. Używanie wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych. Wszelkie kwestie sporne i konflikty powinny być zgłaszane terapeutom w celu ich rozwiązania z poszanowaniem praw każdego uczestnika.
  2. Przywłaszczanie lub niszczenie cudzych rzeczy lub wyposażenia ośrodka.
  3. Posiadanie lub spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających; posiadanie i palenie papierosów.
 1. Zobowiązania rodzica/opiekuna uczestnika

  1. Rodzic/opiekun uczestnika zobowiązany jest do przekazania Esperi wszelkich informacji medycznych i terapeutycznych dotyczących uczestnika, w tym, w szczególności o zachowaniach trudnych (agresywnych, autoagresywnych, czy możliwości samowolnego oddalenia się itp.).
  2. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do wskazania Esperi danych kontaktowych (numer telefonu i adres poczty elektronicznej), pod którymi będzie dostępny do kontaktu w sprawach dotyczących uczestnika w czasie trwania TUS.
  3. Esperi zastrzega sobie prawo do uzależnienia kwalifikacji uczestnika na trening od uprzedniej konsultacji z udziałem uczestnika i rodzica/opiekuna, przedstawienia odpowiedniej dokumentacji i zaświadczeń, co do przebiegu dotychczasowej terapii uczestnika. Konsultacja jest bezpłatna.
  4. Rodzic/opiekun uczestnika oświadcza, że wyraża zgodę na zastosowanie techniki przytrzymania w celu powstrzymania zachowań agresywnych uczestnika.
  5. Rodzic jest zobowiązany poinformować o nieobecności dziecka na zajęciach.
  6. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego odbioru uczestnika z TUS w sytuacji:
   1. choroby uczestnika, która uniemożliwia lub utrudnia mu udział w TUS;
   2. gdy w ocenie terapeuty zachowanie uczestnika TUS zagraża jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób. Decyzja terapeuty w tym zakresie będzie podejmowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach i jest ostateczna;
  7. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do pokrycia wszystkich szkód spowodowanych przez uczestnika, w tym uszkodzeń wyposażenia ośrodka czy rzeczy innych uczestników.
  8. Rodzic/opiekun akceptuje fakt, iż opłata uiszczona za uczestnictwo w TUS nie podlega w żadnym przypadku zwrotowi.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

  1. Rezygnację z uczestnictwa w TUS należy zgłosić w Centrum Wspierania Rozwoju Esperi mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia TUS (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty za zajęcia TUS.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie od 10 do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia TUS (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty po potrąceniu 50% wpłaconej kwoty stanowiącej koszty poniesione przez Centrum Wspierania Rozwoju Esperi w związku z organizacją TUS.
  4. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w TUS przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia TUS lub nie wzięcia udziału w TUS, Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za TUS.
 3. Odwołanie lub zmiana terminu TUS

  1. W przypadku odwołania TUS przez Centrum Wspierania Rozwoju Esperi, według wyboru Zamawiającego, Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi TUS w innym wskazanym przez siebie terminie.
  2. Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu TUS o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem TUS.
  3. Zamawiający wypadku określonym w pkt. 2 może zrezygnować z uczestnictwa w TUS uzyskując pełny zwrot wpłaconej opłaty za TUS bez obowiązku pokrycia kosztów TUS.
 4. Ceny TUS i warunki płatności

  1. Cena TUS obejmuje: udział uczestnika w zajęciach TUS
  2. Cena TUS podana jest w złotych polskich.
  3. Zamawiający uiszcza pełną opłatę lub pierwszą ratą (w przypadku wybrania płatności w ratach) w momencie przesyłania formularza zgłoszeniowego poprzez serwis płatności online PayPal lub przelewem bankowym w ciągu 3 dni roboczych.
  4. W przypadku wybrania płatności w ratach, kolejna rata najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem odpowiednio 5 i 9 zajęć.
  5. Brak uiszczenia opłaty w terminach podanych w pkt. 3 i 4 stanowi domniemaną rezygnację z uczestnictwa w TUS i upoważnia Centrum Wspierania Rozwoju Esperi do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.
 5. Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Centrum Wspierania Rozwoju Esperi nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
  2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Centrum Wspierania Rozwoju Esperi.
 6. Reklamacje

  1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące TUS w formie pisemnej do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia TUS.