fbpx

Regulaminy

Regulamin rodzinnego turnusu terapeutycznego

I. Organizator

 1. Turnus terapeutyczny dalej zwany turnusem organizuje Centrum Wspierania Rozwoju Esperi z siedzibą przy ul. Jara 7d/8, 02-988 Warszawa. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki nr 1766.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa na turnus należy przesłać do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej www.esperi.pl.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu (liczy się data wpływu zgłoszenia do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi).
 3. Po upływie terminu określonego w pkt. 2 zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Centrum Wspierania Rozwoju Esperi oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w określonej wyżej formie.

III. Prawa uczestnika turnusu

Każdy z uczestników turnusu ma prawo do:

 1. Korzystania z zajęć przewidzianych w programie turnusu w zakresie dostosowanym do własnych umiejętności, samopoczucia i stanu zdrowia.
 2. Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku w sposób określony przez regulamin danego urzadzenia.
 3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy terapeutów Centrum Wspierania Rozwoju Esperi.

 

IV. Obowiązki uczestnika turnusu

Każdy uczestnik turnusu zobowiązuje się do:

 1. Okazywania szacunku i kultury innym uczestnikom oraz kadrze turnusu i ośrodka.
 2. Przestrzegania ustalonego harmonogramu dnia turnusu.
 3. Przestrzegania zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie jak również regulaminie ośrodka, w których odbywa się turnus.
 4. Bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez cały czas pobytu na turnusie.
 5. Przestrzegania ciszy nocnej
 6. Dbania o wyposażenie ośrodka, w którym odbywa się turnus.
 7. Dbania o higienę osobistą i czystość ośrodka, w którym odbywa się turnus.

Uczestnik- dziecko turnusu zobowiązuje się do:

 1. Stosowania się do poleceń terapeutów zarówno w czasie zajęć jak i w czasie wolnym.
 2. Nieopuszczania terenu ośrodka samodzielnie podczas zajęć. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w zorganizowanych grupach pod nadzorem terapeutów.
 3. Nieoddalania się od grupy podczas zajęć/wycieczek poza teren ośrodka.

Na turnusie bezwzględnie zakazane jest:

 1. Używanie wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych. Wszelkie kwestie sporne i konflikty powinny być zgłaszane terapeutom w celu ich rozwiązania z poszanowaniem praw każdego uczestnika.
 2. Przywłaszczanie lub niszczenie cudzych rzeczy lub wyposażenia ośrodka.
 3. Posiadanie lub spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających.

V. Zobowiązania rodzica/opiekuna dziecka

 1. Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do przekazania Centrum Wspierania Rozwoju Esperi wszelkich informacji medycznych i terapeutycznych dotyczących dziecka, w tym, w szczególności o zachowaniach trudnych (agresywnych, autoagresywnych, czy możliwości samowolnego oddalenia się itp.).
 2. Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zastrzega sobie prawo do uzależnienia kwalifikacji dziecka na turnus od uprzedniej konsultacji z udziałem dziecka i rodzica/opiekuna, przedstawienia odpowiedniej dokumentacji i zaświadczeń, co do przebiegu dotychczasowej terapii dziecka. Konsultacja jest dodatkowo płatna zgodnie z aktualnym cennikiem Centrum Wspierania Rozwoju Esperi.
 3. Rodzic/opiekun dziecka oświadcza, że wyraża zgodę na zastosowanie techniki przytrzymania w celu powstrzymania zachowań agresywnych u dziecka.
 4. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do pokrycia wszystkich szkód spowodowanych przez siebie lub swoje dziecko, w tym uszkodzeń wyposażenia ośrodka czy rzeczy innych uczestników.
 5. Rodzic/opiekun akceptuje fakt, iż opłata uiszczona za uczestnictwo w turnusie nie podlega w żadnym przypadku zwrotowi.

VI. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

 1. Rezygnację z uczestnictwa w turnusie należy zgłosić w Centrum Wspierania Rozwoju Esperi mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia turnusu (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty po potrąceniu kwoty zadatku stanowiącej koszty poniesione przez Centrum Wspierania Rozwoju Esperi w związku z organizacją turnusu.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w turnusie przez Zamawiającego później niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia turnusu lub nie wzięcia udziału w turnusu, Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za turnus.

VII. Odwołanie lub zmiana terminu turnusu

 1. W przypadku odwołania obozu przez Centrum Wspierania Rozwoju Esperi, według wyboru Zamawiającego, Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi obóz w innym wskazanym przez siebie terminie.
 2. Centrum Wspierania Rozwoju Esperi zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu obozu o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem obozu.
 3. Zamawiający wypadku określonym w pkt. 2 może zrezygnować z uczestnictwa w obozie uzyskując pełny zwrot wpłaconej opłaty za obóz bez obowiązku pokrycia kosztów obozu.

VIII. Ceny obozu i warunki płatności

 1. Cena turnusu obejmuje: koszt warsztatów terapeutycznych, koszt wynajmu sal do zajęć.
 2. Zakwaterowanie i wyżywienie jest dodatkowo płatne.
 3. Cena turnusu podana jest w złotych polskich i znajduje się na stronie internetowej www.esperi.pl/cennik
 4. Zamawiający uiszcza zadatek w wysokości 500zł w momencie przesyłania formularza zgłoszeniowego poprzez serwis płatności online PayPal lub przelewem bankowym w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Pozostałą kwotę Zamawiający uiszcza najpóźniej na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia turnusu.
 6. Brak uiszczenia opłaty w terminach podanych w pkt. 3 i 4 stanowi domniemaną rezygnację z uczestnictwa w turnusie i upoważnia Centrum Wspierania Rozwoju Esperi do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Centrum Wspierania Rozwoju Esperi nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Centrum Wspierania Rozwoju Esperi.

X. Udostępnianie wizerunku dziecka

 1. Zgodnie z art.81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mój i mojego dziecka zarejestrowany podczas turnusu terapeutycznego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w czasie mojego pobytu na turnusie terapeutycznym organizowanym przez CWR Esperi. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać umieszczony na stronie internetowej oraz w materiałach promujących ośrodek.
 2. Powyższą zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie można przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby CWR Esperi.

XI. Reklamacje

 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące turnusu w formie pisemnej do Centrum Wspierania Rozwoju Esperi najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia turnusu.